Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu
partnerskiego.

Gmina Gawłuszowice informuje , że przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego pn;Razem Tworzymy Dobro z e stowarzyszeniem Razem Tworzymy Dobro z siedzibą w Woli Baranowskiej.

Projekt przewiduje

1. działanie Domu Dziennego Pobytu dla mieszkańców Gminy Gawłuszowice spełniającch kryteria naboru.

2. działanie Klubu Seniora

3. Pomoc Sąsiedzką dla osób potrzebujących pomocy w miejscu zamieszkania.

Cel główny projektu to zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie i poprawę codziennego funkcjonowania 98(58Ki40M) osób starszych/niesamodzielnych zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie gminy Gawłuszowice w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2022 r.
Główne rezultaty:zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych oraz liczby osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej
Grupę docel. stanowi 98 osób starszych/niesamodzielne powyżej 60 r.ż które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodz. wykonywania co najmn. jednej z podst. czynności dnia codz. i zam. Gminę Gawłuszowice , a także wyrażają chęć skorzyst. z wsparcia oferowanego w ramach projektu Usługi realizowane w ramach projektu będą świadcz. w sposób zdezinstucjonalizowany i zindywidualizowany dla społeczności lokalnej w warunkach możliwie zbliżonych do dom. lub w warunkach dom.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-19 14:11:28 | Data modyfikacji: 2021-02-26 10:53:24.
Data wprowadzenia: 2021-02-19 14:11:28
Data modyfikacji: 2021-02-26 10:53:24
Opublikowane przez: Administrator